CÔNG TÁC TỔ CHỨC

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Tin mới

Những thông tin vừa mới cập nhật

Bản nhận xét viên chức tập sự của Trưởng đơn vị Đọc tiếp.

18/06/2015

Bản tự nhận xét quá trình tập sự của viên chức Đọc tiếp.

18/06/2015

Bản nhận xét của người hướng dẫn tập sự Đọc tiếp.

18/06/2015

Đăng nhập

Tin tức

Cập nhật tin tức, sự kiện của Trường

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với Th.s Nguyễn Đỗ Ngọc Linh giảng viên tập sự khoa Cơ bản kể từ ngày 16/06/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
18/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.sĐặng Nguyễn Phương Thảo giảng viên tập sự - Khoa Ngoại ngữ vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
18/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Lê Xuân Quỳnh Anh giảng viên tập sự - Khoa Ngoại ngữ vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015 Đọc tiếp.

Đọc thêm tin tức khác
18/06/2015