Hướng dẫn số 184/HD-ĐHTCM ngày 04/3/2016 về Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc  
  • 20/03/2018

Hướng dẫn số 184/HD-ĐHTCM ngày 04/3/2016 về Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Hướng dẫn số 184/HD-ĐHTCM ngày 04/3/2016 về Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  
  • 20/03/2018

Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm đối với bà Trần Thị Kim Yến - Giảng viên Khoa Thuế - Hải quan  
  • 15/09/2017

Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm đối với bà Trần Thị Kim Yến - Giảng viên Khoa Thuế - Hải quan

Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm đối với bà Trần Thị Kim Yến - Giảng viên Khoa Thuế - Hải quan

Quyết định về việc nghỉ hường chế độ bảo hiểm đối với bà Phạm Thị Hương giảng viên kiêm chức Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng kể từ ngày 15/08 đến 13/9/2017 điều trị đợt 4  
  • 15/09/2017

Quyết định về việc nghỉ hường chế độ bảo hiểm đối với bà Phạm Thị Hương giảng viên kiêm chức Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng kể từ ngày 15/08 đến 13/9/2017 điều trị đợt 4

Quyết định về việc nghỉ hường chế độ bảo hiểm đối với bà Phạm Thị Hương giảng viên kiêm chức Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng kể từ ngày 15/08 đến 13/9/2017 điều trị đợt 4

Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm của ông Lưu Đức Minh, giảng viên khoa Ngoại ngữ từ 01/06/2017  
  • 03/05/2017

Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm của ông Lưu Đức Minh, giảng viên khoa Ngoại ngữ từ 01/06/2017

Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm của ông Lưu Đức Minh, giảng viên khoa Ngoại ngữ từ 01/06/2017

Quyết định về việc nâng lương cho bà Vũ Hải Yến, Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng lương cho bà Vũ Hải Yến, Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

Quyết định về việc nâng lương cho bà Vũ Hải Yến, Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

Quyết định về việc nâng lương cho bà Nguyễn Ngọc Trân Châu, Trưởng khoa Ngoại ngữ  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng lương cho bà Nguyễn Ngọc Trân Châu, Trưởng khoa Ngoại ngữ

Quyết định về việc nâng lương cho bà Nguyễn Ngọc Trân Châu, Trưởng khoa Ngoại ngữ

Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Phi Hoàng, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Phi Hoàng, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh

Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Phi Hoàng, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh

Quyết định về việc nâng lương cho ông Phạm Lê Quang, Trưởng khoa Cơ bản  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng lương cho ông Phạm Lê Quang, Trưởng khoa Cơ bản

Quyết định về việc nâng lương cho ông Phạm Lê Quang, Trưởng khoa Cơ bản

Quyết định về việc nâng lương cho bà Trần Nam Hương, Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng lương cho bà Trần Nam Hương, Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng

Quyết định về việc nâng lương cho bà Trần Nam Hương, Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng