Hướng dẫn số 184/HD-ĐHTCM ngày 04/3/2016 về Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc  
  • 20/03/2018

Hướng dẫn số 184/HD-ĐHTCM ngày 04/3/2016 về Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Hướng dẫn số 184/HD-ĐHTCM ngày 04/3/2016 về Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  
  • 20/03/2018

Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Quyết định về việc nghỉ hường chế độ bảo hiểm đối với bà Phạm Thị Hương giảng viên kiêm chức Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng kể từ ngày 15/08 đến 13/9/2017 điều trị đợt 4  
  • 15/09/2017

Quyết định về việc nghỉ hường chế độ bảo hiểm đối với bà Phạm Thị Hương giảng viên kiêm chức Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng kể từ ngày 15/08 đến 13/9/2017 điều trị đợt 4

Quyết định về việc nghỉ hường chế độ bảo hiểm đối với bà Phạm Thị Hương giảng viên kiêm chức Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng kể từ ngày 15/08 đến 13/9/2017 điều trị đợt 4

Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm đối với bà Trần Thị Kim Yến - Giảng viên Khoa Thuế - Hải quan  
  • 15/09/2017

Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm đối với bà Trần Thị Kim Yến - Giảng viên Khoa Thuế - Hải quan

Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm đối với bà Trần Thị Kim Yến - Giảng viên Khoa Thuế - Hải quan

Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm của ông Lưu Đức Minh, giảng viên khoa Ngoại ngữ từ 01/06/2017  
  • 03/05/2017

Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm của ông Lưu Đức Minh, giảng viên khoa Ngoại ngữ từ 01/06/2017

Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm của ông Lưu Đức Minh, giảng viên khoa Ngoại ngữ từ 01/06/2017

Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017

Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017

Quyết định về việc nâng lương cho bà Phạm Thị Ngọc Hiếu, nhân viên Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng lương cho bà Phạm Thị Ngọc Hiếu, nhân viên Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

Quyết định về việc nâng lương cho bà Phạm Thị Ngọc Hiếu, nhân viên Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

Quyết định về việc nâng lương cho ông Châu Minh Quí, Trưởng phòng Thanh tra giáo dục  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng lương cho ông Châu Minh Quí, Trưởng phòng Thanh tra giáo dục

Quyết định về việc nâng lương cho ông Châu Minh Quí, Trưởng phòng Thanh tra giáo dục

Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng khoa đào tạo Sau đại học  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng khoa đào tạo Sau đại học

Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng khoa đào tạo Sau đại học

Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Ngọc Ảnh, giảng viên Khoa Thuế - Hải quan  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Ngọc Ảnh, giảng viên Khoa Thuế - Hải quan

Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Ngọc Ảnh, giảng viên Khoa Thuế - Hải quan