Quyết định về việc quy định tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  
  • 15/09/2017

Quyết định về việc quy định tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng

Quyết định về việc quy định tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng

Quyết định về việc ban hành quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ  
  • 11/08/2017

Quyết định về việc ban hành quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ

Quyết định về việc ban hành quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc UFM  
  • 11/08/2017

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc UFM

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động thanh tra giáo dục của UFM  
  • 03/05/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động thanh tra giáo dục của UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động thanh tra giáo dục của UFM

Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính  
  • 13/04/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại UFM  
  • 13/04/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại UFM

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý lưu học sinh học tập tại UFM  
  • 12/04/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý lưu học sinh học tập tại UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý lưu học sinh học tập tại UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH của sinh viên UFM  
  • 12/04/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH của sinh viên UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH của sinh viên UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định về ký và trình ký văn bản của UFM  
  • 22/02/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về ký và trình ký văn bản của UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định về ký và trình ký văn bản của UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên UFM  
  • 17/06/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên UFM