Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương  
Mẫu chấm điểm tập thể  
  • 23/10/2017

Mẫu chấm điểm tập thể

Mẫu chấm điểm tập thể

Thông báo về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017  
  • 23/10/2017

Thông báo về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017

Thông báo về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017

Mẫu đánh giá phân loại viên chức mẫu 1B  
  • 23/10/2017

Mẫu đánh giá phân loại viên chức mẫu 1B

Mẫu đánh giá phân loại viên chức mẫu 1B

Mẫu chấm điểm cá nhân  
  • 23/10/2017

Mẫu chấm điểm cá nhân

Mẫu chấm điểm cá nhân

Mẫu đánh giá phân loại viên chức (mẫu số 2)  
  • 23/10/2017

Mẫu đánh giá phân loại viên chức (mẫu số 2)

Mẫu đánh giá phân loại viên chức (mẫu số 2)

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Nguyễn Thị Trần Lộc, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Nguyễn Thị Trần Lộc, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Nguyễn Thị Trần Lộc, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu "Giảng viên trẻ tiêu biểu và viên chức trẻ, giỏi, thân thiện năm 2016"

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu "Giảng viên trẻ tiêu biểu và viên chức trẻ, giỏi, thân thiện năm 2016"

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Thái Thị Vân, nhân viên Phòng Công tác sinh viên  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Thái Thị Vân, nhân viên Phòng Công tác sinh viên

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Thái Thị Vân, nhân viên Phòng Công tác sinh viên

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với ông Lê Ngọc Hải, Chuyên viên Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với ông Lê Ngọc Hải, Chuyên viên Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với ông Lê Ngọc Hải, Chuyên viên Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng