Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương  
Thông báo về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017  
  • 23/10/2017

Thông báo về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017

Thông báo về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017

Mẫu chấm điểm cá nhân  
  • 23/10/2017

Mẫu chấm điểm cá nhân

Mẫu chấm điểm cá nhân

Mẫu chấm điểm tập thể  
  • 23/10/2017

Mẫu chấm điểm tập thể

Mẫu chấm điểm tập thể

Mẫu đánh giá phân loại viên chức (mẫu số 2)  
  • 23/10/2017

Mẫu đánh giá phân loại viên chức (mẫu số 2)

Mẫu đánh giá phân loại viên chức (mẫu số 2)

Mẫu đánh giá phân loại viên chức mẫu 1B  
  • 23/10/2017

Mẫu đánh giá phân loại viên chức mẫu 1B

Mẫu đánh giá phân loại viên chức mẫu 1B

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Trần Thị Lan Phương, giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Trần Thị Lan Phương, giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Trần Thị Lan Phương, giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với ông Nguyễn Quốc Trung, giảng viên khoa Giáo dục Quốc phòng - Giáo dục thể chất  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với ông Nguyễn Quốc Trung, giảng viên khoa Giáo dục Quốc phòng - Giáo dục thể chất

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với ông Nguyễn Quốc Trung, giảng viên khoa Giáo dục Quốc phòng - Giáo dục thể chất

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Phan Thị Tuyết Hồng, thư ký Khoa Công nghệ thông tin  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Phan Thị Tuyết Hồng, thư ký Khoa Công nghệ thông tin

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Phan Thị Tuyết Hồng, thư ký Khoa Công nghệ thông tin

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Nguyễn Thị Trần Lộc, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin  
  • 23/03/2017

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Nguyễn Thị Trần Lộc, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng do lập thành tích xuất sắc đối với bà Nguyễn Thị Trần Lộc, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin