Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017  
  • 23/12/2016

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017

Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2017

Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT năm 2017  
  • 13/12/2016

Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT năm 2017

Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT năm 2017

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Lê Trường Giang giảng viên tập sự - Khoa Cơ bản vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015  
  • 18/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Lê Trường Giang giảng viên tập sự - Khoa Cơ bản vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Lê Trường Giang giảng viên tập sự - Khoa Cơ bản vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức TS Nguyễn Thị Vân Thanh giảng viên tập sự - Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015  
  • 18/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức TS Nguyễn Thị Vân Thanh giảng viên tập sự - Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức TS Nguyễn Thị Vân Thanh giảng viên tập sự - Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Hoàng Thu Thảo giảng viên tập sự - Khoa quản trị kinh doanh vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015  
  • 18/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Hoàng Thu Thảo giảng viên tập sự - Khoa quản trị kinh doanh vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Hoàng Thu Thảo giảng viên tập sự - Khoa quản trị kinh doanh vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Nguyễn Vũ Duy giảng viên tập sự - Khoa Tài chính - Ngân hàng vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015  
  • 18/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Nguyễn Vũ Duy giảng viên tập sự - Khoa Tài chính - Ngân hàng vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Nguyễn Vũ Duy giảng viên tập sự - Khoa Tài chính - Ngân hàng vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Nguyễn Thị Thanh Vân giảng viên tập sự - Khoa Tài chính - Ngân hàng vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015  
  • 18/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Nguyễn Thị Thanh Vân giảng viên tập sự - Khoa Tài chính - Ngân hàng vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Nguyễn Thị Thanh Vân giảng viên tập sự - Khoa Tài chính - Ngân hàng vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

quyết định về việc bổ nhiệm Th.s Phan Thị Bích Ngọc giảng viên tập sự - Khoa Kế toán - Kiểm toán vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015  
  • 18/06/2015

quyết định về việc bổ nhiệm Th.s Phan Thị Bích Ngọc giảng viên tập sự - Khoa Kế toán - Kiểm toán vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

quyết định về việc bổ nhiệm Th.s Phan Thị Bích Ngọc giảng viên tập sự - Khoa Kế toán - Kiểm toán vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Bà Phan Đặng Bảo Anh giảng viên tập sự - Khoa Thuế - Hải quan vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015  
  • 18/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Bà Phan Đặng Bảo Anh giảng viên tập sự - Khoa Thuế - Hải quan vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Bà Phan Đặng Bảo Anh giảng viên tập sự - Khoa Thuế - Hải quan vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Huỳnh Nguyên Thư giảng viên tập sự - Khoa Ngoại ngữ vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015  
  • 18/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Huỳnh Nguyên Thư giảng viên tập sự - Khoa Ngoại ngữ vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015

Quyết định về việc bổ nhiểm viên chức Th.s Huỳnh Nguyên Thư giảng viên tập sự - Khoa Ngoại ngữ vào ngạch giảng viên kể từ ngày 16/06/2015