Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động thanh tra giáo dục của UFM  
  • 03/05/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động thanh tra giáo dục của UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động thanh tra giáo dục của UFM

Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính  
  • 13/04/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại UFM  
  • 13/04/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại UFM

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý lưu học sinh học tập tại UFM  
  • 12/04/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý lưu học sinh học tập tại UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý lưu học sinh học tập tại UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH của sinh viên UFM  
  • 12/04/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH của sinh viên UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH của sinh viên UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định về ký và trình ký văn bản của UFM  
  • 22/02/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về ký và trình ký văn bản của UFM

Quyết định về việc ban hành Quy định về ký và trình ký văn bản của UFM

Thông báo về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông  
  • 17/06/2015

Thông báo về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông

Thông báo về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông

Chương trình hành động triển khai Đề án đổi mới triển khai thực hiện thí điểm Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2015 - 2017  
  • 26/03/2015

Chương trình hành động triển khai Đề án đổi mới triển khai thực hiện thí điểm Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2015 - 2017

Chương trình hành động triển khai Đề án đổi mới triển khai thực hiện thí điểm Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2015 - 2017

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 02/03/2015

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing

Báo cáo Thống kê công tác văn thư lưu trữ  
  • 09/01/2015

Báo cáo Thống kê công tác văn thư lưu trữ

Báo cáo Thống kê công tác văn thư lưu trữ