Quyết định số 2216/QĐ-ĐHTCM ngày 03/12/2021 của UFM về việc kiện toàn  
Quyết định số 2215/QĐ-ĐHTCM ngày 03/12/2021 của UFM về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định số 1153/QĐ-ĐHTCM ngày 07/6/2021 của UFM về việc thành lập các  
Quyết đĩnh số 263/QĐ-ĐHTCM ngày 01/02/2021 của UFM về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19)