Quyết định số 2772/QĐ-BTC ngày 12/11/2013 của Bộ Tài chính Phê duyệt Chiến lược phát triển UFM giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030