Quyết định số 260/QĐ-ĐHTCM ngày 30/01/2021 của UFM về việc công nhận danh hiệu thi, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân năm 2020  
Thông báo số 01/TB-ĐHTCM ngày 05/01/2021 về kết quả đánh giá, xếp loại tập thể và viên chức, người lao động năm 2020  
Hướng dẫn số 1673/HD-ĐHTCM ngày 26/9/2019 của UFM về tiêu chuẩn và quy trình xét tặng danh hiệu thi đuam hình thức khen thưởng  
Quyết định số 119/QĐ-ĐHTCM ngày 10/02/2020 của UFM về việc công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2019  
Thông báo số 54/TB-ĐHTCM ngày 14/01/2020 của UFM về kết quả đánh giá, phân loại tập thể và công chức, viên chức năm 2019  
Quyết định số 355/QĐ-ĐHTCM ngày 25/02/2019 về việc công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân năm 2018  
Thông báo số 158/TB-ĐHTCM ngày 20/02/2019 về kết quả đánh giá, phân loại tập thể và công chức, viên chức năm 2018  
Quyết định số 111/QĐ-ĐHTCM ngày 12/01/2018 của UFM về việc công nhận danh hiệu thi, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân năm 2017  
Thông báo số 1681/TB-ĐHTCM ngày 29/12/2017 của UFM về kết quả phân loại đánh giá tập thể và cá nhân năm 2017  
Quyết định số 119/QĐ-ĐHTCM ngày 10/02/2017 về việc công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân năm 2016