Hướng dẫn số 988/HD-ĐHTCM ngày 24/9/2021 của UFM về tiêu chuẩn và quy trình xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng  
Thông báo số 995/TB-ĐHTCM ngày 24/9/2021 của UFM về việc đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2021  
Thông báo số 847/TB-ĐHTCM ngày 30/7/2021 của UFM hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh tiêu chuẩn xét khen thưởng nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Nhà trường  
Thông báo số 733/TB-ĐHTCM ngày 24/6/2021 của UFM xét khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống UFM (1976 - 2021)  
Hướng dẫn số 1673/HD-ĐHTCM ngày 26/9/2019 của UFM về tiêu chuẩn và quy trình xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng  
Thông báo số 336/TB-ĐHTCM ngày 06/4/2020 của UFM về việc đăng ký thi đua năm 2020