Thông báo số 2472/TB-ĐHTCM ngày 24/10/2023 của UFM về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động Viện Đào tạo thường xuyên  
Thông báo số 2007/TB-ĐHTCM ngày 12/9/2023 của UFM về kết quả phỏng vấn tuyển nhân sự quản lý dự án đầu tư  
Thông báo 1912/TB-ĐHTCM ngày 30/8/2023 của UFM về việc tuyển nhân sự quản lý dự án đầu tư  
Thông báo số 1911/TB-ĐHTCM ngày 30/8/2023 của UFM về kết quả phỏng vấn tuyển nhân sự quản lý dự án đầu tư  
Thông báo số 1784/TB-ĐHTCM ngày 16/8/2023 của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc tuyển nhân viên quản lý kế hoạch và đầu tư  
Mẫu Đơn đề nghị xét không thực hiện chế độ tập sự  
Thông báo số 1760/TB-ĐHTCM ngày 14/8/2023 của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc triệu tập và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2023  
Quyết định số 2016/QĐ-ĐHTCM ngày 11/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023  
Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTCM ngày 10/8/2023 của UFM về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
Thông báo số 1633/TB-ĐHTCM ngày 28/7/2023 của UFM về việc tuyển kỹ sư xây dựng