Thông báo số 1296/TB-ĐHTCM ngày 22/7/2022 của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc xét tuyển viên chức kỳ II năm 2022  
Thông báo số 1151/TB-ĐHTCM ngày 01/7/2022 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và mời ký hợp đồng làm việc  
Quyết định số 1651/QĐ-ĐHTCM ngày 01/7/2022 về việc công nhận kết quả tuyển dụng  
Lịch kiểm tra, sát hạch thực hành giảng dạy xét tuyển giảng viên kỳ I năm 2022  
Thông báo số 08/TB-ĐHTCM-HĐTD ngày 01/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 về việc chọn môn/học phần thực hành giảng dạy (Vòng 2)  
Thống báo số 08/TB-HĐTD ngày 27/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự thực hành (vòng 2)  
Thông báo v/v tạm dừng việc tuyển dụng chức danh  Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  theo Thông báo số 656/TB-ĐHTCM ngày 22/4/2022  
Thông báo số 473/TB-ĐHTCM ngày 25/3/2022 v/v xét tuyển giảng viên kỳ I năm 2022  
Thông báo số 1381/TB-ĐHTCM ngày 07/12/2021 của UFM về việc tiếp nhận giảng viên  
Mẫu Đơn đề nghị xét không thực hiện chế độ tập sự