Quyết định số 2011/QĐ-ĐHTCM ngày 16/10/2020 Ban hành Quy chế về công tác văn thư của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Thông tư Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu  hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức  
Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu  
Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan  
Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan  
Nghị định về công tác văn thư  
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ  
Luật lưu trữ  
  • 15/07/2019

Luật lưu trữ