Quyết định số 688/QĐ-BTC ngày 29/4/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính  
Quyết định số 2435/QĐ-ĐHTCM ngày 28/12/2021 của UFM ban hành Quy định về phân cấp ký văn bản và trình ký văn bản của UFM  
Thông báo số 1317/TB-ĐHTCM ngày 26/11/2021 của UFM về hồ sơ trình Ban Giám hiệu ký và quy trình gửi hồ sơ trình ký  
Quyết định số 2011/QĐ-ĐHTCM ngày 16/10/2020 Ban hành Quy chế về công tác văn thư của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu  
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư  
Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ  
Luật số 01/2011/QH13 Luật Lưu trữ