Quyết định số 2331/QĐ-ĐHTCM ngày 14/12/2021 của UFM về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (TS. Phạm Thị Ngọc Mai - Trưởng Bộ môn Quản trị bán hàng, khoa QTKD)  
Quyết định số 2277/QĐ-ĐHTCM ngày 10/12/2021 của UFM về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (TS. Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Bộ môn Thương mại quốc tế, khoa Thương mại)  
Quyết định số 2276/QĐ-ĐHTCM ngày 10/12/2021 của UFM về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (ThS. Trần Minh Tùng - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin)  
Quyết định số 2275/QĐ-ĐHTCM ngày 10/12/2021 của UFM về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (TS. Đoàn Ngọc Phúc - Trưởng khoa Kinh tế - Luật)  
Quyết định số 2274/QĐ-ĐHTCM ngày 10/12/2021 của UFM về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (ThS. Nguyễn Thái Hà - Phó Trưởng BM Quản trị Marketing, Khoa Marketing)  
Quyết định số 2273/QĐ-ĐHTCM ngày 10/12/2021 của UFM về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (ThS. Dư Thị Chung - Phó Trưởng BM Marketing, Khoa Marketing)  
Quyết định số 1694/QĐ-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UFM  
Quyết định số 2296/QĐ-ĐHTCM ngày 29/12/2017 của UFM ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo khoa, phòng, ban, bộ môn thuộc khoa và tương đương thuộc UFM  
Quyết định số 791/QĐ-ĐHTCM ngày 14/5/2018 của UFM ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc UFM  
Quyết định số 798/QĐ-ĐHTCM ngày 15/5/2018 của UFM Ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ  của UFM