Kế hoạch số 1524/KH-ĐHTCM ngày 31/12/2021 của UFM về việc tổ chức thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2021  
Thông báo số 1022/TB-ĐHTCM ngày 02/10/2021 của UFM về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (NHTN)  
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp  
Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
Công văn 1537/BHXH-CSYT ngày 02/6/2021 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT  
Công văn 1493/BHXH-CSYT ngày 31/5/2021 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT  
Quyết định 22/QĐ-BHXH năm 2020 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do BHXH Việt Nam ban hành  
Công văn 4055/BHXH-CSYT ngày 23/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Khoản 6 Điều 22 Luật BHYT  
Phụ lục kèm theo Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID