Kế hoạch số 1426/KH-ĐHTCM ngày 13/12/2021 của UFM về việc tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động UFM năm 2022  
Thông báo 805/TB-ĐHTCM của UFM về Kết luận cuộc họp giao ban Quý II/2021