Quyết định v/v cử viên chức đi học Nghiên cứu sinh kinh tế  
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019  
Báo cáo v/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019  
Thông báo v/v xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019  
Báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2019  
Báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2018  
Quyết định về việc cử giảng viên tham gia Bồi dưỡng chính trị năm 2017  
  • 15/09/2017

Quyết định về việc cử giảng viên tham gia Bồi dưỡng chính trị năm 2017

Quyết định về việc cử giảng viên tham gia Bồi dưỡng chính trị năm 2017

Quyết định về việc cử ông Đặng Văn Út học thạc sĩ Kinh tế  
  • 15/09/2017

Quyết định về việc cử ông Đặng Văn Út học thạc sĩ Kinh tế

Quyết định về việc cử ông Đặng Văn Út học thạc sĩ Kinh tế

Quyết định về việc cử bà Hoàng Thu Thảo đi học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Thượng Hải - Trung Quốc từ 01/09/2017 đến 15/07/2020  
  • 15/09/2017

Quyết định về việc cử bà Hoàng Thu Thảo đi học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Thượng Hải - Trung Quốc từ 01/09/2017 đến 15/07/2020

Quyết định về việc cử bà Hoàng Thu Thảo đi học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Thượng Hải - Trung Quốc từ 01/09/2017 đến 15/07/2020

Quyết định về việc cử bà Tạ Hoàng Thùy Trang -  Giảng viên Khoa Thương mại đi học nghiên cứu sinh từ tháng 10 năm 2017  
  • 15/09/2017

Quyết định về việc cử bà Tạ Hoàng Thùy Trang - Giảng viên Khoa Thương mại đi học nghiên cứu sinh từ tháng 10 năm 2017

Quyết định về việc cử bà Tạ Hoàng Thùy Trang - Giảng viên Khoa Thương mại đi học nghiên cứu sinh từ tháng 10 năm 2017