Thông báo số 1341/TB-ĐHTCM ngày 30/11/2021 của UFM về việc cử cán bộ, viên chức tham dự lớp  
Danh mục dự kiến các nội dung đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 (Kèm theo Công văn số 11835/BTC-TCCB ngày 15/10/2021 của Bộ Tài chính)  
Công văn số 11835/BTC-TCCB ngày 15/10/2021 của Bộ Tài chính về việc đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2022  
Quyết định số 1626/QĐ-ĐHTCM ngày 21/9/2021 của UFM về việc cử giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)  
Quyết định số 1625/QĐ-ĐHTCM ngày 21/9/2021 của UFM về việc cử giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)  
Quyết định số 1624/QĐ-ĐHTCM ngày 21/9/2021 của UFM về việc cử giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)  
Quyết định số 1620/QĐ-ĐHTCM ngày 21/9/2021 của UFM về việc cử giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)  
Báo cáo số 855/BC-ĐHTCM ngày 14/06/2019 của UFM về công tác đào tạo bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2019  
Quyết định số 2032/QĐ-ĐHTCM ngày 12/12/2018 của UFM v/v cử viên chức đi học Nghiên cứu sinh kinh tế  
Quyết định số 2188/QĐ-ĐHTCM ngày 22/11/2018 v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019