Quyết định số 1626/QĐ-ĐHTCM ngày 21/9/2021 của UFM về việc cử giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)  
Quyết định số 1625/QĐ-ĐHTCM ngày 21/9/2021 của UFM về việc cử giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)  
Quyết định số 1624/QĐ-ĐHTCM ngày 21/9/2021 của UFM về việc cử giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)  
Quyết định số 1620/QĐ-ĐHTCM ngày 21/9/2021 của UFM về việc cử giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)  
Báo cáo số 855/BC-ĐHTCM ngày 14/06/2019 của UFM về công tác đào tạo bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2019  
Quyết định số 2032/QĐ-ĐHTCM ngày 12/12/2018 của UFM v/v cử viên chức đi học Nghiên cứu sinh kinh tế  
Quyết định số 2188/QĐ-ĐHTCM ngày 22/11/2018 v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019  
Báo cáo số 1676/BC-ĐHTCM ngày 23/11/2018 của UFM v/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019  
Thông báo số 1331/TB-ĐHTCM ngày 24/9/2018 v/v xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019  
Báo cáo số 835/BC-ĐHTCM ngày 15/6/2018 của UFM về công tác đào tạo bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2018