Biểu mẫu đánh giá hết hạn hợp đồng  
  • 20/03/2018

Biểu mẫu đánh giá hết hạn hợp đồng

Biểu mẫu đánh giá hết hạn hợp đồng

Biểu mẫu xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc và nâng lương thường xuyên  
  • 20/03/2018

Biểu mẫu xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc và nâng lương thường xuyên

Biểu mẫu xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc và nâng lương thường xuyên

Mẫu đăng ký thi đua dành cho Tập thể và Cá nhân năm 2018  
  • 15/03/2018

Mẫu đăng ký thi đua dành cho Tập thể và Cá nhân năm 2018

Mẫu đăng ký thi đua dành cho Tập thể và Cá nhân năm 2018

Mẫu Sơ yếu lý lịch thay đổi chức danh nghề nghiệp  
  • 15/03/2018

Mẫu Sơ yếu lý lịch thay đổi chức danh nghề nghiệp

Mẫu Sơ yếu lý lịch thay đổi chức danh nghề nghiệp

Mẫu nhận xét thay đổi chức danh nghề nghiệp  
  • 15/03/2018

Mẫu nhận xét thay đổi chức danh nghề nghiệp

Mẫu nhận xét thay đổi chức danh nghề nghiệp

Mẫu đơn đề nghị thay đổi chức danh nghề nghiệp  
  • 15/03/2018

Mẫu đơn đề nghị thay đổi chức danh nghề nghiệp

Mẫu đơn đề nghị thay đổi chức danh nghề nghiệp

Mẫu chấm điểm tập thể  
  • 23/10/2017

Mẫu chấm điểm tập thể

Mẫu chấm điểm tập thể

Mẫu đánh giá phân loại viên chức (mẫu số 2)  
  • 23/10/2017

Mẫu đánh giá phân loại viên chức (mẫu số 2)

Mẫu đánh giá phân loại viên chức (mẫu số 2)

Mẫu đánh giá phân loại viên chức mẫu 1B  
  • 23/10/2017

Mẫu đánh giá phân loại viên chức mẫu 1B

Mẫu đánh giá phân loại viên chức mẫu 1B

Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ năm 2017  
  • 22/09/2017

Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ năm 2017

Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ năm 2017