Thông báo về việc nghỉ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017  
  • 23/12/2016

Thông báo về việc nghỉ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017

Thông báo về việc nghĩ tết Dương lịch và tết Âm lịch năm Đinh Dậu 2017

Thông báo kết luận sáng kiến cải tiến năm 2016  
  • 15/12/2016

Thông báo kết luận sáng kiến cải tiến năm 2016

Thông báo kết luận sáng kiến cải tiến năm 2016

Thông báo về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông  
  • 17/06/2015

Thông báo về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông

Thông báo về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông

Thông báo về việc xét hết thời gian tập sự  
  • 17/06/2015

Thông báo về việc xét hết thời gian tập sự

Thông báo về việc xét hết thời gian tập sự

Thông báo về việc cử cán bộ dự tuyển đào tạo nước ngoài theo đề án 599 năm 2015  
  • 19/05/2015

Thông báo về việc cử cán bộ dự tuyển đào tạo nước ngoài theo đề án 599 năm 2015

Thông báo về việc cử cán bộ dự tuyển đào tạo nước ngoài theo đề án 599 năm 2015

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia dự tuyển học bỗng Thạc Sỹ tại Hàn Quốc  
  • 20/04/2015

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia dự tuyển học bỗng Thạc Sỹ tại Hàn Quốc

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia dự tuyển học bỗng Thạc Sỹ tại Hàn Quốc

Thông báo về việc yêu cầu cung cấp thông tin để hoàn thiện đề án đào tạo Tiến sĩ  
  • 13/01/2015

Thông báo về việc yêu cầu cung cấp thông tin để hoàn thiện đề án đào tạo Tiến sĩ

Thông báo về việc yêu cầu cung cấp thông tin để hoàn thiện đề án đào tạo Tiến sĩ

Thông báo về việc quyết toán Thuế TNCN năm 2014  
  • 08/01/2015

Thông báo về việc quyết toán Thuế TNCN năm 2014

Thông báo về việc quyết toán Thuế TNCN năm 2014

Thông báo về việc thống nhất chữ ký trên văn bằng tốt nghiệp và quy trình quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy  
  • 08/01/2015

Thông báo về việc thống nhất chữ ký trên văn bằng tốt nghiệp và quy trình quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy

Thông báo về việc thống nhất chữ ký trên văn bằng tốt nghiệp và quy trình quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy

Thông báo về việc tạm ứng tiền vượt giờ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 đối với giảng viên cơ hữu  
  • 25/12/2014

Thông báo về việc tạm ứng tiền vượt giờ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 đối với giảng viên cơ hữu

Thông báo về việc tạm ứng tiền vượt giờ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 đối với giảng viên cơ hữu