Quyết định số 1772/QĐ-ĐHTCM ngày 15/10/2021 của UFM ban hành Quy định về tuyển sinh trình độ thạc sĩ  
Quyết định số 249/QĐ-ĐHTCM ngày 04/3/2020 của UFM ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc UFM  
Quyết định số 647/QĐ-ĐHTCM ngày 09/4/2021 của UFM ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên UFM  
Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTCM ngày 03/7/2019 của UFM về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của UFM  
Quyết định số 948/QĐ-ĐHTCM ngày 17/5/2019 của UFM về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên UFM  
Quyết định số 798/QĐ-ĐHTCM ngày 15/5/2018 của UFM Ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ  của UFM  
Quyết định số 791/QĐ-ĐHTCM ngày 14/5/2018 của UFM ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc UFM  
Quyết định số 2296/QĐ-ĐHTCM ngày 29/12/2017 của UFM ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo khoa, phòng, ban, bộ môn thuộc khoa và tương đương thuộc UFM